VPS Hosting Indian DC

VPS Hosting Indian DC
 • NANO VPS

  De Tk2450.00/mo
  Encomendar já!
  • CPU - 1 vCPU

   RAM - 512MB Memory

   DISK - 20GB SSD

   DATA - 1TB Bandwidth

   cPanel / whm - Optional
 • STUDENT XL VPS

  De Tk3050.00/mo
  Encomendar já!
  • CPU - 2 vCPU

   RAM - 1GB Memory

   DISK - 60GB SSD

   DATA - 3TB Bandwidth

   cPanel / whm - Optional
 • BASIC VPS

  De Tk5750.00/mo
  Encomendar já!
  • CPU - 4 vCPU

   RAM - 12GB Memory

   DISK - 100GB SSD

   DATA - Unlimited Bandwidth

   cPanel / whm - Optional
 • STANDARD VPS

  De Tk6650.00/mo
  Encomendar já!
  • CPU - 4 vCPU

   RAM - 30GB Memory

   DISK - 225GB SSD

   DATA - Unlimited Bandwidth

   cPanel / whm - Optional
 • BUSINESS VPS

  De Tk7000.00/mo
  Encomendar já!
  • CPU - 6 vCPU

   RAM - 15GB Memory

   DISK - 150GB SSD

   DATA - Unlimited Bandwidth

   cPanel / whm - Optional
 • STUDENT VPS

  De Tk2650.00/mo
  Encomendar já!
  • CPU - 1 vCPU

   RAM - 1GB Memory

   DISK - 40GB SSD

   DATA - 2TB Bandwidth

   cPanel / whm - Optional